Zapisy

 

Po dokonaniu zgłoszeń prosimy do opłaty za udział w zawodach. Opłaty dokonujemy na poniższy numer rachunku bankowego:

GRUPA KAPIJA SPORT
Raiffeisen Bank Polska S.A. rachunek o nr 59175000120000000038823388
z dopiskiem – imię i nazwisko – nazwa zawodów (SILVERMAN)

Oświadczenia:

  1. Oświadczam, że jestem zdolny do udziału w zawodach triathlonowych Silverman, Triathlon Krapkowicki, a w szczególności nie występują w przypadku mojej osoby przeciwwskazania zdrowotne do udziału w ww. zawodach.
  2. Oświadczam, że znam regulaminy zawodów triathlonowych Silverman, Triathlon Krapkowicki i zobowiązuję się do jego przestrzegani.
  3. Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych Stowarzyszenie KAPIJA
    jest archiwizatorem danych osobowych zbieranych w celu organizacji i prze prowadzenia zawodów triathlonowych Silverman, Triathlon Krapkowicki. Oświadczam, że
    zostałem(am) poinformowany(na) o prawie wglądu do moich danych oraz do złożenia wniosków o ich poprawienie.
  4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym do ich udostępnienia przez Stowarzyszenie KAPIJA, a w szczególności zamieszczania ich w przekazach telewizyjnych, internetowych i umieszczania w materiałach promujących organizowane zawody.
  5. Wyrażam zgodę, aby wizerunek mojej osoby, stworzony w związku z zawodami triathlonowymi Silverman, Triathlon Krapkowicki był wykorzystywany w dowolnej formie i dowolny sposób, między innymi, do celów promocyjnych, reklamowych, w filmach, telewizji i innych nośnikach dźwięku, obrazu i informacji i rezygnuję z wszelkich związanych z tym wynagrodzeń. Rezygnuję również z wszelkich roszczeń, jakie mógłbym/mogłabym mieć w związku z naruszeniem prywatności, zniesławieniem lub w oparciu o wszelkie inne podstawy powództwa, wynikające z wyprodukowania, dystrybucji, nadania, rozpowszechniania, promocji wystawienia na widok publiczny lub wykorzystania w jakikolwiek inny sposób mojego wizerunku lub występu utrwalonego na nośnikach dźwięku i obrazu w związku z organizowanymi zawodami triathlonowymi Silverman, Triathlon Krapkowicki

DO ZOBACZENIA NA ZAWODACH